© 2021 Kyriakipapastamatiou

All rights reserved.

Αδειες Μικρής Κλίμακας

H ομάδα μας χάρη στους εξειδικευμένους μηχανικούς που διαθέτει είναι σε θέση να αναλάβει οποιουδήποτε είδους μελέτη απαιτείται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είτε αφορά την διεκπεραίωση ολόκληρου του φακέλου είτε μεμονωμένες μελέτες αυτής.

Η άδεια εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας απαιτείται για τις εξής εργασίες:

 • δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή ύστερα από έγγραφο της αρχαιολογικής υπηρεσίας
 • τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών, όπου από ειδικά προγράμματα προβλέπεται η κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή προβλέπεται για αυτοστέγαση παλιννοστούντων
 • αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας, εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων
 • κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων
 • εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012, που συνοδεύεται από πιστοποιητικό στατικής επάρκειας
 • κατασκευή ανελκυστήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα
 • κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24. 5.1985 π.δ.
 • υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου
 • τοποθέτηση ικριωμάτων
 • τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων
 • εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών
 • εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων
 • επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων
 • κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων
 • τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπαγούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου
 • αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές που αναφέρονται στις παραγράφους 2β, 2δ, 2στ και 3 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012
 • εσωτερικές διαρρυθμίσεις, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου
 • κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών
 • τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις
 • συντήρηση και επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων
 • απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης
 • περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές
 • κατασκευή μιας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μέχρι δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με τη στέγη έως και τρία (3,00) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή της και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή
 • κατασκευή εστιών και φούρνων με τις καπνοδόχους τους, για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης
 • κατασκευή τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας
 • ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού
 • λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012
 • προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου
 • εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
 • εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
 • επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων

Από την ύλη γεννιούνται όλα, η ίδια είναι αγέννητη. Η ύλη δεν φθείρεται, είναι μέσα σε κάθε πράγμα,  και αυτό που υφίσταται όλες τις μεταβολές. Η ύλη γίνεται ξύλο, κύμα, ηλεκτρόνιο.

Αριστοτέλης  /  Έλληνας φιλόσοφος

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Το γραφείο μας αφού έρθει σε επαφή μαζί σας και αφού λάβουμε υπόψη όλες τις επιθυμίες σας άλλα και τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, αναλαμβάνει την εκπόνηση προμελέτης και στη συνέχεια οριστικής μελέτης της κατασκευής που επιθυμείτε.

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει, δισδιάστατα σχέδια κατόψεων, όψεων, τομών και τρισδιάστατη απεικόνιση του υπό μελέτη κτιρίου. Οι συναντήσεις μας μαζί σας εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των επιθυμιών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο από λειτουργικής όσο και από αισθητικής άποψης.
1. Συλλογή στοιχείων για την ιδιοκτησία (συμβόλαια, ιδιοκτήτες κ.λ.π.)
2. Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σε περιπτώσεις που απαιτούνται
3. Βεβαιώσεις υπηρεσιών όπως απαιτούνται (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Δασαρχείο, Αρχαιολογίας, Δήμου κ.λ.π.) σε περιπτώσεις που απαιτούνται
4. Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων, ηλεκτρονικά, με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού
5. Πληρωμή του ανταποδοτικού τέλους, για την έκδοση της άδειας από το ΤΕΕ
6. Αυτόματη έκδοση της Έγκρισης Εργασιών (Δόμησης) Μικρής Κλίμακας
Ας μελετήσουμε μαζί την εργασία που επιθυμείτε εδώ